Archive for June, 2007

Big Family

June 25, 2007

Nubarashen Orphanage #11

I want to drive your attention to a new blog called Big Family – a group of young people who visit orphanage children and spend merry time together. So far they had a web site at http://www.bigfamily.am though it is still under construction. Now they set up their own blog and write about their visits, the condition of the orphanages and the children with who they have already managed to make friends. The blog seems to be half Armenian half English. Find it here.

ՙԵրեխաները բոլորի ուրախությունն են՚: Արդյոք սա վերաբերվու՞մ է մանկատանը բնակվող երեխաներին. ու՞մ ուրախությունն են նրանք…

Երբ ես Նուբարաշենի գիշերօթիկ դպրոցի երեխաների հետ գնացի Բուսաբանական այգի, կարծես կյանքի մի նոր փուլ սկսվեց ինձ համար: Ինձ այնտեղ ընդունեցին ու սիրեցին: Ու նրանց սերը նման չէր սիրո, որ ես սովոր էի տեսնել: Ինչու՞ են նրանց մեկուսացնում մեր հաարակությունից: Մարդիկ այնքան բան ունեն սովորելու նրանցից:

Երեխաների անմիջականության աստիճանը ուղղակի թափանցիկ էր դարձնում ինձ, քանի որ ես խնդիր չունեի ձևանալու: Նրանք այն հասարակությունը չէին, որի մեջ մենք ենք ապրում, նրանք չեն պահանջում, որ դու ինչ-որ ձև կրես` հագուստի նման: Նրանք քեզ մերկ էլ են սիրում: Տալիս են, տալիս են, տալիս են… չեն էլ մտածում այդ մասին: Նրանք գալիս ու հենց այնպես փաթաթվում էին ինձ: Եթե ուզում էին մի բան անել, ապա անում էին` առանց երկար բարակ քննարկելու, մտածելու և ենթագիտակցորեն վախենալու իրենց ծնողների կարծիքներից: Նրանք այնքան բաց էին, այնքան պատրաստ բարի խոսքեր ասելու, այնքան պատրաստ օգնելու:

This time they visited Nubarashen orphanage #11 to hand in photos taken during the previous visit to botanic garden.

(more…)

Advertisements

June 14, 2007

Just to let you know that at the moment I’m without my computer. It crashed…Again! It’s becoming a habit already. Hope to be back soon!