Archive for August, 2008

First Eco Riksha In Armenia

August 21, 2008

                                               

Dear nature lovers,

A group of young environmentalist, who are worried about the ecological situation of Yerevan, wants to promote an ecologically clean transportation mean that is new for Armenia – Riksha.
Riksha, that cyclist Samvel Hovhannisyan has made, is very popular in foreign countries, thus can have its positive impact on the ecological situation of our city.
Riksha might be also an attraction for tourists and guests of the capital.

Riksha can transport two passengers at a time.

Height 1.73m
Width 1.10m
Length 2.70m
Mean speed at flat area 20-22 km/h
Capacity – two passengers
[…]
Please join us with your bicycles, as we are going to have a bike-tour with the Riksha in the city center on August 22, at 19:00, near Moskva cinema.

Source – http://bnamard.blogspot.com/

I’ll tell you secretly, that I’ve already had the pleasure of having a joy ride in this Riksha when it was being tested yet 😉 … And that was great!!!!! Join the presentation of Riksha!!!!

Պարզապես անձրև…

August 11, 2008

Եղածը մի մեծ բան չէ. ջուր է, անվճար բացօթյա ցնցուղ… դե, թող մի քիչ էլ կեղտոտ լինի, շաքար չես, չես հալվի, թող էսօրվա ֆենդ էլ քանդվի, կարևորը` աշխարհը դրանով չքանդվի… արժի՞ էս ջրի համար ծրագրերդ հետաձգես… դեռ էնքան ջրեր կհոսեն… լավ է Մեծ Բրիտանիայում չես ապրում, թե չէ չորս պատերիցդ էն կողմ բան չտեսնեիր, ստիպված լինեիր բոլոր պլաններդ անձրևի հետ ջուրը լցնել ու տեսարժան վայրերն էլ բուկլետներով ուսումնասիրել: (more…)