Archive for October, 2008

Mountain Butterfly

October 19, 2008

Never forget who you are
Little star
Shining brighter than all the stars in the sky
Never forget how to dream
Butterfly
Never forget where you come from
From love

Madonna “Little Star”

Advertisements

Burst of apchiiii…

October 8, 2008

For those whose stomach is aching…

“Why do you look at the speck that is in your brother’s eye, but do not notice the log that is in your own eye? (Matthew 7:3)
«Ինչո՞ւ քո եղբոր աչքի մեջ շյուղը տեսնում ես, իսկ քո աչքի մեջ գերանը չես տեսնում» (Մատթեոս Է 7-3):

…Just take a pain reliever…

Loooooooooooooooooooooooooooooooool…..!!!!!!!!!!!!!!!!