Archive for the ‘Art’ Category

In Memory of Suren Chanchuryan

March 4, 2009

He was a legend, great dancer, very enthusiastic person, who gave second birth to the State Dance Ensemble of Armenia, he was its Artistic Director… he was my uncle who I never met, but always liked and respected…. Today he passed away at his 71.

 I wanted to link to an article I found dedicated to his 70th anniversary.

Rest in peace, my uncle Suren Chanchuryan.

– Մինչ օրս էլ պարը ինձ համար մի անբացատրելի երեւույթ է: Բայց գիտեմ մի բան. նախ պետք է հոգիդ պարի, հետո` հոգուդ թռիչքը շարժումի վերածվելով, փոխանցվի մարմնիդ: Եթե պարելիս դու մտածում ես ինչպես պարել` վատ պարող ես, իսկ եթե մտածում ես ինչ պարել` ուրեմն կհասնես հաջողության: Պարը, ինձ համար, հոգեւոր տարածք է, հանդիսատեսի եւ աշխարհի հետ զրուցելու միջոց: Ինքնարտահայտման միջոց: Պարելիս, քո երակներում պետք է հոսի ժողովրդիդ պատմությունը, նախնիներիդ գենետիկ հիշողությունը, հպարտությունը` հայ լինելու, հայերեն մտածելու համար:

Become the voice of voiceless!!!

March 31, 2008

Environmental Exhibition

Photo by Mariam Sukhudyan

If you ever find a free time to kill till April 20, I advise you to visit the environmental exhibition titled “Become the voice of voiceless” at NPAK (Armenian center for contemporary experimental art). I blogged about this event, as well as the previous activities (Teghut Forest destruction in particular) carried out by this group of young environmental activists before.

The aim of this exhibition is to react to the urgent ecological issues through raising public awareness and developing environmental ethic through initiating various activities. Incidentally, it was the successful intervention of this young people due to which the destruction of a natural monument called Garni’s “Stone Symphony” was halted. (more…)

Environmental Exhibition

February 19, 2008

Dear photographers,
We would like to invite you to participate in the environmental exhibition “BECOME THE VOICE OF VOICELESS’ which will take place from 14 March to 5 April in NPAK.

Mostly photos will be exhibited, but there will be also paintings, sculptures, video art, etc.
The exhibited photos will present the untouched nature as well as polluted and damaged areas. The exhibition aims at arousing love and care in our society towards the nature and animals, contributing to the development of eco-consciousness and informing people about the crucial environmental problems. In the frames of the exhibition there will be also eco-seminars, films on environmental topics, rock and classical music concerts, etc.

We are open to cooperation and will be happy to get to know your ideas and suggestions.

http://www.davosstudio.com/Call%20For%20Entry.htm
environmentalexhibition@gmail.com
Thank You.

Art Sharing

February 8, 2008

For everyone interested in art, I want to drive your attention to two sites.

First is a newly created site “Art Sharing” for everyone who have their works, amateur or professional, in prose, poetry, painting, music and consider them interesting to be posted there and shared with others. There’s also a comment section for discussion. Very interesting indeed, and I do recommend joining it!!!

Second is the newly launched 3rd edition of “Inknagir” literary magazine. However, the on-line magazine, especially the English section is not filled with many materials yet, as far as its presentation took place several days ago. Hopefully, new materials will appear soon, meanwhile you can have a look at it here.